Presentation of the album "Chaos Kosmos Estis" in the House of the artist Nikolai Estis (Hamburg, Germany)